Strona testowa - zaczynamy odliczanie 

BIBLIOTEKA:

 

- AKTUALNOŚCI    - ogłoszenia 

 

 

W Bibliotece PMWSZ w Opolu dostępny jest system doc@med. Jest on polskim systemem elektronicznego dostarczania dokumentów medycznych w formie kopii artykułów z czasopism polskich i zagranicznych, które znajdują się w wersji drukowanej w zbiorach polskich bibliotek. Jest przeznaczony dla bibliotek i ośrodków informacji naukowej instytucji publicznych zainteresowanych piśmiennictwem medycznym.

System ten oparty jest na danych z zasobów czasopism znajdujących się w następujących bibliotekach:

·                     Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

·                     Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

·                     Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Lublinie

·                     Biblioteka Główna Akademii Medycznej we Wrocławiu

·                     Biblioteka G³ówna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

·                     Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

i aktualnie zawiera 4019 tytułów czasopism (w tym: zagranicznych 2740 i polskich 1279) o tematyce biomedycznej. Kopie zamówionych dokumentów przesyłane są na konto poczty elektronicznej zamawiającego w czasie nie przekraczającym 48 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w formacie PDF. System wymaga autoryzacji. Użytkownik ponosi koszty usługi w wysokości:

·                     1-10 stron = 5,00 zł

·                     każda nast. str. = 0,50 zł

Rozliczenia odbywają się na podstawie faktur VAT wystawianych raz na kwartał przez Biblioteki wykonujące usługi.

 

 

- KONTAKT

 

- PRACOWNICY

       

- GODZINY OTWARCIA

 

- O BIBLIOTECE

         - informacje ogólne

 

Biblioteka PMWSZ w Opolu rozpoczęła działalność 1 października 2003 roku będąc ogólnouczelnianą  jednostką organizacyjną, której naczelnym zadaniem jest wspieranie procesu dydaktycznego Uczelni poprzez zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do różnorodnych źródeł informacji, niezbędnych do realizacji tego procesu, a także współudział w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji studentów w zakresie wyszukiwania i korzystania z dokumentów bibliotecznych, tradycyjnych i elektronicznych, w tym specjalistycznych baz danych oraz w pogłębianiu wiedzy, zainteresowań i doskonaleniu umiejętności zawodowych.

 Biblioteka PMWSZ  jest biblioteką naukową, specjalną, która gromadzi, opracowuje i udostępnia książki, czasopisma i zbiory specjalne odpowiadające aktualnym specjalnościom kształcenia. Są to  publikacje z zakresu medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa i położnictwa, fizjoterapii, zdrowia publicznego oraz nauk pokrewnych: biochemii, biofizyki, genetyki, higieny, dietetyki, etyki lekarskiej, pielęgniarskiej, a także psychologii, socjologii medycyny i pedagogiki.

Użytkownicy Czytelni mają do dyspozycji 12 stanowisk do pracy indywidualnej i zespołowej oraz  6 stanowisk komputerowych  z dostępem do katalogu bibliotecznego, Internetu oraz specjalistycznych baz bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych oraz 10 stanowisk w Pracowni Multimedialnej. Nowocześnie wyposażone pomieszczenia biblioteczne znajdują się w centralnym punkcie Uczelni, łatwo dostępnym dla wszystkich kategorii użytkowników.

 

 

- ZBIORY

Biblioteka prowadzi systematyczną politykę gromadzenia zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem studentów i kadry dydaktycznej Uczelni oraz pozyskuje wszystkie niezbędne w procesie kształcenia nowości wydawnicze z takich dziedzin wiedzy jak: medycyna, fizjoterapia, zdrowie publiczne oraz nauki pokrewne. Studenci są zaopatrywani we wszystkie wymagane na danym kierunku kształcenia podręczniki oraz literaturę uzupełniającą.

W księgozbiorze podręcznym czytelni znajduje się zabezpieczony jeden egzemplarz każdego podręcznika oraz wszystkie znaczące kompendia wiedzy z zakresu: anatomii, fizjologii, patologii, patofizjologii, mikrobiologii, zdrowia publicznego, epidemiologii, dietetyki, prawa medycznego, chorób wewnętrznych, pediatrii, geriatrii, onkologii, opieki paliatywnej, anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, psychiatrii, neurologii, chirurgii, ginekologii, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa i różnych aspektów opieki pielęgniarskiej, położnictwa i różnych aspektów opieki położniczej, fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, terapii manualnej, rehabilitacji medycznej, ortopedii, edukacji ruchowej, medycyny sportowej. Dostępne są również liczne publikacje z dotyczące psychologii zdrowia, socjologii medycyny, pedagogiki, metodologii badań i dydaktyki medycznej.

Aktualny stan zbiorów bibliotecznych przekracza 13 791 woluminów. Prowadzona jest również systematyczna prenumerata 117 tytułów czasopism naukowych o tematyce medycznej.

 

- KATALOGI I BAZY DANYCH

- dostępne są ze wszystkich stanowisk komputerowych posadowionych na Uczelni.

 

Katalog biblioteczny:

W Bibliotece działa zintegrowany system komputerowy MOL OPTIVUM, który umożliwia przeszukiwanie literatury według różnorodnych kryteriów wyszukiwawczych, obsługuje ewidencję i ubytkowanie zbiorów, opracowanie formalne i rzeczowe dokumentów, rejestrację czytelników i wypożyczeń. W celu uzupełnienia możliwości wyszukiwawczych czytelników dodatkowo tworzone są kartoteki zagadnieniowe, bibliografia publikacji pracowników dydaktycznych PMWSZ wraz z ocena parametryczną oraz baza bibliograficzna prac dyplomowych studentów Uczelni.

 

Inne bazy:

 

Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. Prowadzona jest w sposób automatyczny od 1979 r. na bieżąco i aktualizowana co 3 miesiące. Obecnie Polska Bibliografia Lekarska zawiera blisko 400 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Zarejestrowane dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim. Przeszukiwanie bazy może być prowadzone według każdego znaczącego elementu z opisu bibliograficznego i deskryptorowego opisu treści np.: według hasła.

 

     Baza pod nazwą Tez-MeSHjest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM). Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej znanego i uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline.Baza Tez-MeSH zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i organizacji ochrony zdrowia.  Aktualna wersja bazy Tez-MeSH została opracowana na podstawie MeSH 2007. Tłumaczeń nowych deskryptorów źródłowych na język polski dokonują pracownicy z wykształceniem medycznym i biomedycznym wykorzystując najnowsze słowniki, leksykony, podręczniki, monografie i publikacje medyczne. Terminologia zawarta w bazie Tez-MeSH, wraz z zasadami indeksowania przyjętymi w NLM, jest używana do sporządzania charakterystyk treściowych dokumentów wprowadzanych od 1979 roku do bazy danych "Polska Bibliografia Lekarska".

Bazaibuk.plzapewnia dostęp do elektronicznych wersji książek publikowanych przez wiodące polskie wydawnictwa naukowe. Użytkownicy Biblioteki mają zapewniony dostęp do tytułów z zakresu nauk medycznych.Wejście do pełnych tekstów publikacji poprzez stronę http://korpo.ibuk.pl/, w zakładce "dostępne książki" http://korpo.ibuk.pl/katalog_uczelni.php.  

 

Instrukcja dla użytkowników serwisu. 

W tej chwili funkcjonują równolegle dwa adresy wejściowe  z sieci dla instytucji: http://www.ibuk.pl/korpo  (stary adres) oraz http://korpo.ibuk.pl/ (nowy adres). Podobna zmiana dotyczy też strony do logowania się z domu na indywidualne loginy i hasła: działają oba adresy www.ibuk.pl/login - stary adres oraz http://korpo.ibuk.pl/login/ - nowy adres; docelowy jest ten drugi.

Książki w ibuku można czytać na 2 sposoby:

1) za pomocą specjalnego oprogramowania iPaper, umożliwiającego wejście do udostępnionych książek przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego,

Program iPaper uruchamiany jest bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej i dla uczelni jest ustawiony jako domyślny, tak więc ze wszystkich komputerów na Państwa uczelni, objętych podanym zakresem adresów IP, użytkownik po wejściu na stronę  http://korpo.ibuk.pl/  powinien mieć bezpośredni dostęp do książek w ibuku. Uruchomienie programu jest niezależne od posiadanej przeglądarki internetowej i wymaga włączonej osługi Javascript oraz Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej. 

Przejście do czytania odbywa się bezpośrednio z zakładki "dostępne książki" http://korpo.ibuk.pl/katalog_uczelni.php. Przy pozycjach, do których biblioteka ma dostęp, pojawia się przycisk "czytaj".

Treść książki w programie iPaper otwiera się na nowej karcie lub w nowym oknie (zależnie od przeglądarki WWW).

2) korzystając z darmowego czytnika Itelix iLibrary Reader EE, dostępnego dla komputerów zaopatrzonych w system operacyjny Windows  (więcej informacji na ten temat znajduje się na http://korpo.ibuk.pl/jak_korzystac.php

Istnieje możliwość korzystania z bazy z komputerów domowych- hasła do pobrania w Bibliotece Uczelnianej- serdecznie zapraszamy! 

 

Biblioteka Wirtualna Nauki – to system udostępniania naukowych baz danych przez Internet. Zawiera pełne teksty czasopism największych światowych wydawców (Elsevier,Springer, ACS, AIP/APS, Ovid Biomedical Collections, EMIS, IEEE), abstrakty, cytowania oraz zasoby faktograficzne, a także polskie zasoby pełnotekstowe.

Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju: Elsevier,  Springer,  Web of Knowledge,  EBSCO , Nature, Science.

 

BAZY EBSCO :

 

Academic Serach Complete jest najcenniejszą i najobszerniejszą na świecie bazą pełnych tekstów naukowych z różnych dziedzin. Obejmuje ponad 7 100 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 100 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia indeksy i streszczenia z przeszło 11 200 czasopism i ponad 11 700 publikacji, takich jak monografie, raporty, sprawozdania z konferencji itd. W bazie zamieszczono materiały w formacie PDF, których zakres chronologiczny sięga roku 1887 roku. Większość pozycji pełnotekstowych została zapisana w formacie macierzystym PDF (z możliwością wyszukiwania). W bazie udostępnione zostały cytowane teksty z ponad 1 300 czasopism.

Agricola Baza zawiera rekordy bibliograficzne z U.S. Department of Agriculture's National Agricultural Library. Zawartość bazy AGRICOLA sięga roku 1970 i obejmuje ponad 4,6 mln cytowań z czasopism, monografii, rozpraw, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.

Business Source Complete jest najbardziej autorytatywaną bazą naukową z zakresu biznesu i obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886. Ponadto baza udostępnia możliwe do wyszukania cytowane przypisy odnośnie ponad 1300 czasopism.

ERIC   Baza ERIC (Educational Resource Information Center) zawiera ponad 1300 rekordów oraz odsyłacze do ponad 317 000 pełnotekstowych dokumentów sięgających roku 1966.

GreenFILE  Baza GreenFILE zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).

Health Source - Consumer Edition  Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

 

Health Source: Nursing/Academic Edition  Baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.

Library, Information Science & Technology Abstracts  Baza Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indeksuje ponad 500 głównych czasopism branżowych, ponad 50-priorytetowych i 125 - selektywnych; ponadto zawiera książki, raporty dotyczące badań i sprawozdania. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrykę, pozyskiwanie informacji online, zarządzanie informacją i inne. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60-tych dwudziestego wieku.

MasterFILE Premier  Baza zaprojektowana specjalnie dla bibliotek publicznych udostępnia pełne teksty z różnych dziedzin pochodzące z blisko 700 ogólnych publikacji referencyjnych, których zakres chronologiczny sięga roku 1975. MasterFILE Premier obejmuje niemal wszystkie obszary tematyczne i zawiera pełne teksty prawie 500 prac referencyjnych i przeszło 164 400 dokumentów źródłowych, jak również zbiór obrazów, na który składa się ponad 460 tys. fotografii, map i flag. Baza jest aktualizowana codziennie poprzez EBSCOhost.

MEDLINE Baza danych MEDLINE zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i możliwości rozwijania terminów w celu wyszukiwania rekordów z ponad 4 800 czasopism biomedycznych.

Newspaper Source Newspaper Source udostępnia kompletny zbiór pełnych tekstów pochodzących z 47 amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza zawiera również wybrane pełnotekstowe artykuły z 390 regionalnych (amerykańskich) gazet. Zamieszczono w niej również pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych.

Regional Business News Ta baza danych zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych. Regional Business News obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych..

.

 

- WYKAZ CZASOPISM

 

- REGULAMINY

 

Regulamin Biblioteki 

Państwowej  Medycznej  Wyższej Szkoły Zawodowej

 w Opolu 

 

§ 1

Biblioteka Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną służącą rozwojowi oraz potrzebom nauki i kształcenia, świadcząca określone usługi na rzecz środowiska.

§ 2

Biblioteka działa na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym, statutu PMWSZ w Opolu i niniejszego regulaminu.

§ 3

Nadzór nad biblioteką sprawuje rektor, za pośrednictwem swego zastępcy, prorektora.

§ 4

Bibliotekę tworzy, znosi i przekształca rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

 § 5

Do zakresu działania biblioteki należy w szczególności:

-  organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej Uczelni przez odpowiedni dobór,

-  fachowe opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz przez prace informacyjne, bibliograficzne i dokumentacyjne umożliwiające jak najszersze wykorzystywanie księgozbioru Biblioteki i posiadanych baz danych, a także poprzez dostęp do zbiorów krajowych i zagranicznych korzystając z pośrednictwa sieci komputerowej,

-  organizacja i merytoryczny nadzór nad działalnością biblioteki w zakresie gromadzenia

-  opracowania materiałów bibliotecznych, zasad korzystania ze zbiorów oraz informacji naukowej,

-  przysposabianie młodzieży studiującej do umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych,

-  gospodarowanie środkami przyznanymi dla realizacji zadań oraz prowadzenie ewidencji posiadanych składników majątkowych.

 § 6 

   Biblioteka Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu posiada czytelnię i wypożyczalnię. 

§ 7

CZYTELNIA

   Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowani zbiorami biblioteki po okazaniu dokumentu tożsamości dyżurującemu bibliotekarzowi i dokonaniu wpisu w rejestrze użytkowników czytelni.

W czytelni udostępnia się zbiory biblioteki:

-  pozycje z księgozbioru podręcznego,

-  czasopisma,

-  zbiory specjalne.

Czytelnik może korzystać z materiałów własnych po uprzednim  pokazaniu ich bibliotekarzowi.

§ 8

WYPOŻYCZALNIA

WYPOŻYCZALNIA

Prawo korzystania z usług biblioteki posiadają:

-      pracownicy  PMWSZ,

-      studenci PMWSZ,

Udostępnianie księgozbioru odbywa się:

-      na zewnątrz poprzez wypożyczalnię,

-      na miejscu w czytelni.

Zbiory biblioteczne oraz wyposażenie biblioteki są własnością   PMWSZ i czytelnicy są zobowiązani do pełnego ich poszanowania. Prawo do wypożyczania, czytelnicy nabywają z chwilą zapisania się do biblioteki. Zapis do biblioteki jest płatny jednorazowo w wysokości 5 złotych od pracowników  PMWSZ na okres zatrudnienia oraz studentów  na okres nauki w PMWSZ. Przy zapisie do biblioteki należy osobiście wypełnić deklarację zawierającą dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego do celów windykacyjnych i statystyki bibliotecznej oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu biblioteki. Ponadto należy przedłożyć:

-      studenci stacjonarni i niestacjonarni PMWSZ w Opolu – dowód osobisty, legitymację studencką lub indeks;

-      inni czytelnicy – dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość  i miejsce zamieszkania;

Liczba możliwych do wypożyczenia pozycji i terminy ich zwrotu:

-      pracownicy dydaktyczni PMWSZ   do 15 książek na okres 200 dni,

-      pracownicy nie będący nauczycielami akademicki PMWSZ do 3 książek na okres 30 dni,

-      studenci do 10 książek, w tym:

-podręczniki na okres jednego semestru z możliwością prolongaty na następny semestr,

-literaturę uzupełniającą na okres jednego miesiąca.

Czytelnik może uzyskać prolongatę na okres 1 miesiąca pozycji z literatury uzupełniającej pod warunkiem braku zapotrzebowania na dany tytuł przez innych czytelników.

Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

Zbiory specjalne ( kasety wideo, płyty CD  i DVD ) może wypożyczyć tylko i wyłącznie wykładowca prowadzący zajęcia dydaktyczne na okres  2 dni.

Przed zakończeniem roku akademickiego wszystkie wypożyczone książki należy bezwzględnie zwrócić do biblioteki.

W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych materiałów  bibliotecznych czytelnik zapłaci karę – 1 złotych za każdy tydzień zwłoki.

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne.

Czytelnik ma obowiązek sprawdzić czy książki, które wypożyczył nie są zniszczone (popisane strony, powyrywane kartki itp.)

Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić do biblioteki najpóźniej w dniu następnym po wypożyczeniu. Brak zgłoszenia uszkodzeń w podanym terminie spowoduje przypisanie zniszczeń aktualnemu czytelnikowi.

Za zniszczone częściowo materiały biblioteczne ustala się opłatę w wysokości aktualnej ceny oprawy introligatorskiej 1 egzemplarza.

W przypadku znacznego zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych pozycji z biblioteki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia tej samej lub o podobnej tematyce ( wskazanej przez bibliotekarza) książki o wartości nie mniejszej niż zagubiona lub zniszczona.

Czytelnicy zwalniający się z pracy, wyjeżdżający na zagraniczne stypendia, rezygnujący ze szkoły lub ubiegający się o urlop dziekański powinni każdorazowo uzyskać potwierdzenie z biblioteki stwierdzające uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec biblioteki.

Zapoznanie się z regulaminem biblioteki i zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień czytelnik potwierdza podpisem składanym na karcie zapisu.

Wpłaty dokonywane przez czytelników przy zapisie do biblioteki oraz opłaty za zniszczone materiały biblioteczne lub za niedotrzymanie terminu zwrotu książek  przeznacza się wyłącznie na zakup nowych książek i konserwacje zbiorów bibliotecznych. Czytelnik, który dokonuje wpłaty otrzymuje pokwitowanie na własną prośbę.

Pracownicy biblioteki pobierający opłatę prowadzą rejestr pobieranych opłat według załącznika do niniejszego regulaminu. Z pobranych opłat pracownik biblioteki rozlicza się w kwesturze, przynajmniej raz na kwartał.

W związku z funkcjonowaniem  systemu informatyczno-bibliotecznego Uczelnia może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego: nazwisko i imiona, data urodzenia, adres stałego zamieszkania, miejsce zatrudnienia lub nauki, numer dowodu osobistego, numer legitymacji studenckiej lub indeksu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

§ 9

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego regulaminu mogą być dokonane na wniosek zainteresowanych po zaopiniowaniu przez radę biblioteczną.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

 

Regulamin korzystania z Internetu w Bibliotece

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Opolu

 

§ 1

Stanowiska internetowe przygotowane są do wykorzystania przez czytelników biblioteki PMWSZ .Korzystanie z łączy internetowych dla czytelników biblioteki jest bezpłatne.

§ 2

Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu do rejestru użytkowników czytelni biblioteki.

§ 3 

Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko komputerowe i wyrządzone szkody.

 § 4

Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast dyżurującemu bibliotekarzowi.  

§ 5

Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

§ 6

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w ustawieniach systemowych.

§ 7

Aby skorzystać z własnych materiałów elektronicznych należy zgłosić ten fakt i okazać materiały dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 8

W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z czytelni biblioteki czas pracyprzy komputerze będzie ograniczony,

§ 9

Wykorzystanie komputerów w celach innych niż naukowo-szkoleniowe możliwe jest tylko w przypadku wolnych stanowisk.

§ 10

Użytkownikowi nie wolno korzystać z komputera w celach zarobkowych, a także wykonywać działań sprzecznych z prawami autorskimi twórców i dystrybutorów oprogramowania i baz danych.

§ 11

Dyżurujący bibliotekarz udziela porad w wyszukiwaniu w bibliotecznych bazach danych, nie ma obowiązku udzielania pomocy w obsłudze komputera i dokumentów elektronicznych.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

 

- GALERIA

Tree.jpeg

Test Netkoncept
45-801 Opole | ul. Partyzancka 5a | IOD | tel. 77545 30 60
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe