Strona testowa - zaczynamy odliczanie 

 

Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie:

Zatrudnianie i rozliczanie personelu w projektach PO KL w 2012 roku zgodnie z Kodeksem Pracy, Kartą Nauczyciela i wytycznymi MRR.

 

23 marca 2012 r.

 

Trener: Małgorzata Rulińska

Miejsce: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, Opole

Godz. rozpoczęcia 8:00

Czas trwania szkolenia: 8 godz. lekcyjnych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu zatrudniania personelu projektowego i rozliczania jego wynagrodzeń.

Podczas szkolenia, które będzie miało charakter warsztatowy, uczestnicy nauczą się planować budżet na personel, stosowania zapisów z Kodeksu Pracy, formułowania umów cywilno-prawnych, opisu zadań personelu, stosowania Karty Nauczyciela do zatrudniania nauczycieli, rozliczania wydatków na personel, rozliczania kosztów podróży.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli/ek wszystkich instytucji będących projektodawcami lub beneficjentami EFS z obszaru działalności Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu. Uczestnicy/czki powinni/ny dysponować podstawową wiedzą na temat programów pomocowych finansowanych z Funduszy Strukturalnych.Priorytetowo będą uwzględniane podmioty będące z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Z oferty mogą skorzystać organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne, w tym przedszkola lub organy prowadzące, instytucje rynku pracy, organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy/czynie.

UWAGA:
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadsyłanych formularzy zgłoszeniowych.Ponadto informujemy, iż każda Instytucja może delegować tylko jednego przedstawiciela/jedną przedstawicielkę.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pod numer faksu 077/402 51 15

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat/ka zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa
w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Wychodząc na przeciw potrzebom wszystkich potencjalnych beneficjentów/ek usług świadczonych w Regionalnym Ośrodku EFS w Opolu  oraz biorąc pod uwagę ograniczenia
w dostępie osób niepełnosprawnych do biura Ośrodka, wszystkie osoby napotykające na problemy w bezpośrednich wizytach w Ośrodku prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym w celu możliwości zastosowania środków zaradczych.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w szkoleniu można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Regionalnego Ośrodka EFS: 77/402 51 06.

Skycms Demo
45-801 Opole | ul. Partyzancka 5a | tel. 77545 30 60
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe