Strona testowa - zaczynamy odliczanie 

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
1. NIP 2. Nr dokumentu 3. Status
DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych

  4. Rok
na

Podstawa prawna: Art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą”
Składający: Podnatnicy podatku od środków transportowych
Termin składania: Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających w pływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.
Miejsce składania: Siedziba organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
 
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Podatnik
7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
Imię: Nazwisko: Data urodzenia:
8. Imię ojca, imię matki 9. Numer identyfikacyjny PESEL
Imię ojca: Imię matki:
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat
     
13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu
       
17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta
     
7. Nazwa pełna
8. Nazwa skrócona 9. Numer identyfikacyjny REGON
B.2. ADRES SIEDZIBY
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat
     
13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu
       
17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta
   
C. OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI
20. Przyczyny złożenia deklaracji:
 
 
 
21. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków transportowych (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 4 w poz. 20)
 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem środków transportowych zwolnionych z podatku)
W przypadku zaznaczenia w poz. 20 kwadratu nr 2, 3, 5 lub 6 podatnik wypełnia deklarację i załącznik tylko w zakresie pojazdów, co do których obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo.
   Rodzaje środków transportowych  Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności 1)

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności 2)

Kwota podatku

   zł.   gr

 D.1 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5  tony do 5,5 tony włącznie 22.  23.  24.  25.
       
 D.2 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  26.  27.  28.  29.
       
 D.3 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  30.  31.  32.  33.
       
  D.4 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  34.  35.  36.  37.
       
  D.5 Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  38.  39.  40  41
       
  D.6 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30 3)  42.  43.  44.  45.
       
  D.7 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż niż 30 3)  46.  47.  48.  49.
       
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
  Liczba osi  Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności 1)

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności 2)

Kwota podatku

   zł.   gr

a b c d e
D.8  Dwie osie 50. 51. 52. 53.
       
D.9  Trzy osie 54. 55. 56. 57.
       
D.10  Cztery osie i więcej 58. 59. 60. 61.
       
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
  Liczba osi  Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności 1)

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności 2)

Kwota podatku

   zł.   gr

a b c d e
D.11  Dwie osie 62. 63. 64. 65.
       
D.12  Trzy osie 66. 67. 68. 69.
       
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
  Liczba osi  Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności 1)

Liczba pojazdów pozostających we współwłasności 2)

Kwota podatku

   zł.   gr

a b c d e
D.13  Dwie osie 70. 71. 72. 73.
       
D.14  Trzy osie 74. 75. 76. 77.
       
D.15  Trzy osie 78. 79. 80. 81.
       
E. KWOTA PODATKU

Razem kwota podatku

Suma kwot z kol. e w części D.
82.
 

Kwota I raty podatku do zapłaty *)

Należy wpisać kwotę raty podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych.
83.
 

Kwota II raty podatku do zapłaty *)

Należy wpisać kwotę raty podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych.
84.
 
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

85. Liczba składanych załączników DT-1/A

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
90. Uwagi organu podatkowego
 
91. Identyfikator przyjmującego formularz 92. Podpis przyjmującego formularz
   


 

 
Copyright

 

Skycms Demo
45-801 Opole | ul. Partyzancka 5a | tel. 77545 30 60
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe